Sengoku Jieitai: Sekigahara no Tatakai (2006)

Sengoku Jieitai Sekigahara No Tatakai is a 2006 television series mainly based on the Sengoku Jieitai movie in 1979 and the 2005 movie Sengoku Jieitai 1549. Its director, Mitsumasa Saito, had been involved in the creation of the Sengoku Jietai 1979 movie.

Original Title: Sengoku Jieitai: Sekigahara no Tatakai

Le stagioni: 1
  • Anno: 2006
  • Durata: 60 min.
  • Paese:
  • Language: En
Scrivi uno

Sorry, no results found.